Piątek 23 lutego 2024 - Damiana, Romana, Romany

Aktualności

 

Wytyczne dla funkcjonowania turystyki wiejskiej, w tym agroturystykiw trakcie epidemii COVID-19 w Polsce

Wytyczne dla funkcjonowania turystyki wiejskiej, w tym agroturystykiw trakcie epidemii COVID-19 w Polsce

Celemwdrażanychprocedur jest:

1.Zwiększeniebezpieczeństwa i ochrony zdrowia dla gości/klientów obiektów turystyki wiejskiej. 2.Zwiększeniebezpieczeństwa zdrowotnego osób prowadzącychobiekty turystki wiejskiej (rolnik, przedsiębiorca,osoba fizyczna).

3.Ograniczenie kontaktów fizycznych na terenie obiektów turystyki wiejskiej w danym przedzialeczasowym, w ramach zabezpieczenia przed ryzykiemzakażenia.                                        4.Kompleksowe działaniedostosowane do etapu zaawansowania stanu epidemicznego. Wytyczne zostały podzielone na pięćczęści:

Zasady ogólne w obiektach turystyki wiejskiej Obiekty turystyki wiejskiej, w tym przestrzeńkomunikacyjna i usługiBezpieczeństwozdrowotne osóbprowadzących obiekty turystki wiejskiejStrefa gastronomicznaProcedury postępowaniaw przypadku wykrycia osoby posiadającejsymptomy zakażenia                                                                                                  Zasady ogólne w obiektach turystyki wiejskiej1.Ustalenie zasadokreślającychsposoby utrzymania fizycznejodległościpomiędzygośćmi/klientami,przynajmniej 2 m.                                               2.Preferowana forma kwaterowania: w domkach i samodzielnych jednostkach mieszkalnych z kuchniąi łazienką,z możliwością przygotowywania samodzielnie w nichposiłków,i zminimalizowanie kontaktu z gospodarzami.                                                                                                                                    3.W przypadku obiektów, któredysponująwiększąliczbą pokoi oraz posiadająwspólne ciągikomunikacyjne oferowanie wyjazdów rodzinnych.                                                                     4.Przyjęcie zasady współodpowiedzialnościza bezpieczeństwozdrowotne poprzez stosowanie siędo obowiązującychprzepisów.                                                                                                          5.Promowanie regularnego i dokładnego mycia rąkprzez osoby przebywającena terenie obiektu turystyki wiejskiej: wodąz mydłemlub zdezynfekowanie dłoniśrodkiemna bazie alkoholu (min. 60%). Środkite musi zapewnićwłaściciel obiektu.                                                                                   6.Wywieszenie w widocznym miejscu informacji jak skuteczniemyćręce (grafika do wykorzystaniaponiżej).                                                                                                               7.Promowanie przestrzegania zasad ochrony podczas kichania i kaszlu - wywieszenie plakatów ilustrującychsposób ograniczania ryzykazakażeniakoronawirusem, zakrywanie ust i nosa zgiętymłokciemlub chusteczką.Chusteczkęnatychmiastnależywyrzućdo kosza i umyćręce lub zastosowaćpłyndezynfekując.                                                                                                    8.Informowanie i egzekwowanie obowiązkuzasłanianiaust i nosa (maseczkąlub szalikiem) przez każdąosobęprzebywającą w obiekcie turystyki wiejskiej.                                                                  9.Unikanie dotykania dłońmiokolic twarzy, zwłaszczaust, nosa i oczu.                                            10.Ograniczenie liczby osób przebywającychw toaletach w przypadku toaletznajdującychsięw częściwspólnej infrastruktury, poprzez wykorzystanie ½ liczbydostępnychkabin, abyumożliwićzachowanie dystansu społecznegomin. 2 m .                                                           11.Wyłączenie z użytku wszelkiego rodzaju fontann, basenów, siłowni,fitness, placów zabaw, wspólnych miejsc przebywania osób zakwaterowanych tj. sal zabaw, sal i świetlicwypoczynkowych, kuchni z możliwością przygotowywania samodzielnie posiłków,poidełek.

Obiekty turystyki wiejskiej , w tym przestrzeńkomunikacyjna i usługi

1.Zapewnieniemożliwościzakupu środkówochrony osobistej (maseczek,rękawiczek)w przynajmniejjednym punkcie ustanowionym przez osobęprowadzącą obiekt turystyki wiejskiej.             2.Udostępnieniejaknajwiększejliczby wejśći wyjśćdo obiektu turystyki wiejskiej, umożliwiającebezkontaktowe przemieszczanie sięgości/klientów.                3.Udostępnieniemożliwiedużejilościpojemników z preparatem dezynfekcyjnym do rąk przywejściachdo obiektu turystyki wiejskiej, systematycznie uzupełnianychi zabezpieczonych przed dziećmi. 4.Zapewnieniełazienek do wyłącznejdyspozycjigości/klientów.                                                      5.Zapewnienie mycia i dezynfekcji wspólnych toalet przynajmniej 4 razy dziennie.                           6.Wywieszenie w toalecie instrukcji dot.:mycia rąkdezynfekcji rąkzdejmowania i zakładaniarękawiczekzdejmowania i zakładania maseczki                                                           7.Wywieszenie w obiekcie informacji dlagości/klientówo koniecznościwietrzeniapomieszczeńpoprzez otwieranie okien.                                                                                                                               8.Nie stosowaćklimatyzacji i urządzeńpowodującychruch powietrza,zapewnić,w miaręmożliwości,wietrzenie pomieszczeń.                                                                        9.Pomiędzyzakwaterowaniem kolejnych gości w pokoju, domku, samodzielnej jednostce mieszkalnej należyprzeprowadzićdokładnemycie i dezynfekcjępomieszczeńoraz sprzętu,ogólnodostępnymiśrodkamioraz je wywietrzyć,zapewnićwymianępościeli (pranie w temperaturze, co najmniej 60oC z dodatkiem detergentu) .                                                        10.Zapewnienie sprzętudo utrzymania czystościi środkówczystości,w tym do dezynfekcji dla personeluoraz prowadzenie i monitorowanie codziennych prac porządkowych,ze szczególnym uwzględnieniemutrzymywania w czystościciągówkomunikacyjnych, dezynfekowania powierzchni dotykowych - m.in. poręczy,klamek, włącznikówświatła, pilotów, uchwytów, poręczykrzesełi powierzchni płaskich,w tym blatów w salach i w pomieszczeniach spożywaniaposiłków- powierzchnie,ciągi- minimum 4 razy dziennie; blaty, w jadalniach krzesła i inne sprzętypotencjalnie dotykane - pokażdymużytkowaniu.                                                                                         11.Dezynfekcja sprzętówudostępnianychgościom/klientom (np. rower, kajak itp.) po każdym użyciu.

Zapewnienie bezpieczeństwazdrowotnegoosóbprowadzącychobiekt turystyki wiejskiej                  1.Stosowanie ogólnych zasadbezpieczeństwazdrowotnego w obiektach turystyki wiejskiej.         2.Organizowanie stanowisk pracy z uwzględnieniemwymaganego dystansu przestrzennego międzypracownikami (minimum 1,5 m).                                                                                       3.Zapewnienie osobom prowadzącymobiekt turystyki wiejskiej dostępu do środkówochrony indywidualnej (płynydezynfekcyjne, maseczki ochronne, rękawice jednorazowe i jednorazowefartuchy z długimirękawamiw razie potrzeby) i preparatów do dezynfekcji rąk.                                            4.Przeszkolenie pracowników z zasad zachowania dystansu społecznegow tym powitaniagościbez bliskich kontaktów i uściskudłoni.                                                                                             5.Informowanie, przed dokonaniem rezerwacji, żew obiekcie nie możeprzebywaćosoba poddana kwarantannie, izolacji (osoba chora na Covid-19), zakażonaSARS CoV-2.                                         6.Zapewnienie, w miaręmożliwości,wietrzenia pomieszczeń.                                                       7.Ograniczenie korzystania przez pracowników z przestrzeni wspólnych, w tym:wprowadzenie różnychgodzin przerw międzyzmianami,zmniejszenie liczby pracowników korzystających ze wspólnych obszarów w danym czasie (np. przez rozłożenieprzerw na posiłki).                                       8.Przed rozpoczęciempracy,tużpo przyjściudo pracy jak równieżpomiędzyczynnościami(wyrzucanie śmieci,sprzątanieetc) obowiązkowonależydokładnieumyćręcewodą z mydłemzgodnie z instrukcjąznajdującąsięprzy umywalce i dezynfekowaćosuszonedłonieśrodkiemna bazie alkoholu (min. 60%), czynnośćtęnależypowtarzać regularnie.                                                                           9.Zakrywanie przy pomocy odzieżylub jej części,maski, maseczki ust i nosa oraz noszenie rękawicochronnych podczas wykonywania obowiązków.                                                                   10.Zachowanie bezpiecznej odległościmin. 2 m od rozmówcy i współpracowników.                     11.Zapewnienie regularnego prania i czyszczenia odzieży osóbmających kontakt z gośćmi- pranie w temperaturze, co najmniej 60oC z dodatkiem detergentu.                                                           12.Zachowanie czystego stanowiska pracy, szczególnie pozakończonymdniu pracy. Należypamiętaćo dezynfekcji powierzchniczęstodotykanych.                                                                                       13.Unikanie dojazdów pracowników do pracy środkami komunikacji publicznej, jeżeliistnieje taka możliwość.                                                                                                                           14.Przygotowanie procedury postępowania na wypadek wystąpieniasytuacji podejrzenia zakażeniai skuteczne poinstruowanie pracowników.Procedury postępowaniaw przypadku podejrzenia u gościa/klienta/pracownikaobiektu agroturystycznego zakażeniaSARS-CoV-21.

W przypadku stwierdzenia wyraźnychoznak choroby jak uporczywy kaszel,złesamopoczucie,trudnościw oddychaniu, gośćnie powinien zostać wpuszczony na teren obiektu. Powinienzostaćpoinstruowany o jak najszybszym zgłoszeniusiędonajbliższegooddziałuzakaźnego,celem konsultacji z lekarzem, poprzez udaniesię tam transportem własnymlub powiadomienie 999 albo 112.

2.Jeśligośćmieszka w domku/obiekcie/samodzielnej jednostce mieszkalnej - czasowe odizolowanie gow dedykowanym pomieszczeniu, powiadomienie dyspozytora medycznego o podejrzeniuzakażeniai zgłoszenieincydentu do kierownictwa obiektu, co umożliwiobsłudzeustalenie obszaru, w którym poruszałasięi przebywałaosoba, przeprowadzenie rutynowego sprzątania,zgodnie z procedurami obiektu oraz zdezynfekowanie powierzchni dotykowych (klamki, poręcze,uchwyty itp.).                   3.Ustalenie listy osóbprowadzącychobiekty oraz gości/klientów(jeślito możliwe)obecnych w tymsamym czasie w części/częściach obiektu, w których przebywałgość/klienti zalecenie stosowaniasiędo wytycznych GłównegoInspektora Sanitarnego dostępnychna stronie gov.pl/web/koronawirus/ oraz gis.gov.pl odnoszącychsię do osób, które miałykontakt z zakażonym.                                           4.Wstrzymanie przyjmowaniagości/klientów, powiadomienie właściwejmiejscowo powiatowej stacjisanitarno-epidemiologicznej i stosowaniesięściśledo wydawanych instrukcji i poleceń.Strefa gastronomiczna

1.Zaleca się dostarczanieposiłków do pokojów. Jednakże,gdy jest to niemożliwe wskazane jest ustalenie godzin posiłkówdla poszczególnych rodzin/osób z danego pokoju, w przypadku dysponowaniawspólnąjadalniądla większejliczbygości(kilka rodzin).                               2.Wyłączeniemożliwości korzystania z bufetu, możliwośćserwowania posiłkóww jadalni pod warunkiem zachowania minimum 2 m odległościmiędzyosobami spożywającymiposiłek.                      3.Uwzględnienieczasu na czynnościporządkowepomiędzyrotacjągościkorzystającychz jadalni lub kuchni.                                                                                                                 4.Każdorazowedezynfekowanie stolika po zakończeniuobsługigościlokalu gastronomicznego przy danym stoliku, wraz z wymianąserwet, obrusa i podkładekpod talerze. Po zakończonejdezynfekcji stolikapowinien zostaćoznaczony (zdezynfekowano).                                                                    5.Regularne (kilka razy w ciągudnia) czyszczenie powierzchni wspólnych, z którymi stykająsięklienci, np. klamek, poręcz, uchwytów blatów, oparcia, krzeseł.                                                             6.Umieszczenie przy wejściu do jadalni dozownika ze środkiemdo dezynfekcji,ręcznikówjednorazowych oraz koszy na odpady zmieszane regularnie opróżniane.                                                             7.Zapewnienie, w miaręmożliwości,częstegowietrzenia jadalni i kuchni.                                     8.Umieszczenie przy wejściuinformacji o maksymalnej liczbiegościw jadalni.                     9.Zastąpieniesolniczek, pieprzniczek, cukiernic saszetkami.                                                               10.Mycie naczyńi sztućcóww zmywarce z dodatkiem detergentu, w temperaturze co najmniej 60OC lub wyparzenie.                                                                                                                    11.Preferowane jednorazowesztućce.Załączniki- instrukcje:- mycia rąkhttps://gis.gov.pl/zdrowie/zasady-prawidlowego-mycia-rak/ - dezynfekcjirąk

https://gis.gov.pl/aktualnosci/jak-skutecznie-dezynfekowac-rece/- prawidłowegozdejmowania maseczkihttps://gis.gov.pl/aktualnosci/jak-prawidlowo-nalozyc-i-zdjac-maseczke/- prawidłowegozdejmowania rękawiczekhttps://gis.gov.pl/aktualnosci/koronawirus-jak-prawidlowo-nalozyc-i-zdjac-rekawice/https://www.pzh.gov.pl/wp-content/uploads/2020/02/PLAKAT-KORONAWIRUS-A2.pdf 

 

powrót

 
 
ostatnia modyfikacja: 7 maja 2020
derwi.pl
© Na kaszuby, Kaszuby noclegi - na-kaszuby.pl